שכר ותנאים סוציאליים של השכירים בישראל

מאת עו''ד ונוטריון יעקב שניטמן

פיצויי פיטורים

עובד שעבד אצל מעביד אחד או באותו מקום עבודה 12 חודשים זכאי לקבל מהמעביד שפיטרו פיצויי פיטורים. אם עובד עבד באותו מקום עבודה והתחלפו המעבידים הוא זכאי לקבל מהמעביד הקודם פיצויי פיטורים בעד תקופת העבודה אצלו אלא אם כן קיבל על עצמו המעביד החדש לשלם את הפיצויים עבור אותה...

המצאת טופס 161 ומכתב שחרור לחברת הביטוח

המעסיק חייב למסור לעובד טופס 161 ומכתב שחרור לחברת הביטוח לצורך שחרור זכויות שנצברו לזכותו בקופה במועד סיום העבודה ולכל המאוחר, תוך 15 יום ממועד סיום העסקה. ...

אישור על תקופת העבודה

המעביד חייב לתת לעובדו בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד.

הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות

העובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד החליט לפטר אותו מעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר.עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא:במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.החל מהחודש השביעי ועד תום שנת עבודתו...

תקופת מחלתו של העובד

לגבי עובד במשכורת- תקופת המחלה כוללת כל ימי המחלה, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים.לגבי עובד בשכר יומי, שבועי או שעתי שעבד עבודה מלאה במקום העבודה או אצל אותו מעביד, תקופת המחלה תכלול כל ימי מחלתו למעט ימי המנוחה השבועית וחגים אלא אם כן נהג לעבוד בהם....

דמי מחלה

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו עבור היום השני והשלישי של ההיעדרות כאמור 50% משכר העבודה שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. בעבור היום הרביעי ואילך העובד יהיה זכאי ל 100% משכר העבודה לו היה זכאי אילו עבד.תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על...

דמי הבראה

עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות( 12 חודשים). גובה דמי הבראה ליום הוא 378 ₪  (נכון לחודש 07/2018) (לצו ההרחבה) מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותק בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה ; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד...

דמי חגים

עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום אחד לפני ויום אחד אחרי) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא עבור תשעה ימי חג ( 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי חג הסוכות, 2 ימי חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות). עובדים שאינם...

ימי אבל

עובד שעבד לפחות משלושה חודשים במקום עבודתו והמקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג, ואינו עובד באותם הימים, זכאי לתשלום שכרו עבור הימים שהוא נעדר ולא יותר משבעה ימים. ...

הזכות לחופשה שנתית

   כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו ובהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על המעסיק.בעד כל אחת מ - 4 שנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד לחופשה בת 14 ימים קלנדריים (שבועיים) שהם 12 ימי עבודה אם המדובר בשבוע עבודה...

זכויות עובדים שנקבעו בחוזה העבודה האישי שבין העובד למעביד, בהסכמים קיבוציים, שהם הסכמים שנחתמו בין ארגון עובדים  לבין המעביד ו/או ארגוני מעבידים אליו שייך המעביד ו/או בחקיקת העבודה אשר קובעת את זכויות בסיסיות המגיעות לעובד, זכויות שלא ניתנות לויתור על ידו. לעיתים קרובות, עובד זכאי לזכויות מכוח הסכמים קיבוציים גם אם מעבידו או ארגון המעבידים אליו שייך מעבידו אינו צד להם, זאת מכוח צווי הרחבה שמוציא שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

להלן רשימה חלקית של זכויות עובדים אשר נקבעו בחקיקת העבודה או בצווי הרחבה. רשימה זו היא חלקית ואינה ממצה. בכל מקרה של חשד על הפרת זכות מן הזכויות המנויות ברשימה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני ע”י עורך דין ואין רשימה זו בגדר חוות דעת מקצועית או ייעוץ משפטי.

שכר ותנאים סוציאליים של השכירים

תקופת מחלתו של העובד

הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות

אישור על תקופת העבודה

פיצויי פיטורים

המצאת טופס 161 ומכתב שחרור לחברת הביטוח

דמי חגים

דמי מחלה

דמי הבראה

המנוחה השבועית

הוצאת נסיעות

הזכות לחופשה שנתית

ימי אבל

המועד לתשלום שכר העבודה

הוצאת נסיעות

תחום יום העבודה

הפסקות בעבודה

זכות לקבל הודעה בדבר תנאי עבודתו

שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by